กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

สาระน่ารู้

การขับเคลื่อนศูนย์ ปภ. เขต - การถ่ายทอดองค์ความรู้ 2563

วิชาที่ 7 ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ

ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ