กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (การฝึก 59)

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283820 ครั้ง