กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม

ดำรงตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17335 ครั้ง