กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม

ดำรงตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12883 ครั้ง