กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

เรื่อง สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2562 การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกน้อย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกน้อย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๔ (กอปภ.ก.) /ว 126 ลง 19 ก.ค.62

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283835 ครั้ง