กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

การป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2562 ที่ ว 4354 ลง 22 ก.ค. 62

ว 4354 ลง 22 ก.ค. 62 หนังสือสั่งการภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283832 ครั้ง