กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง)

การติดตามการจัดการทรัพยากรของ ศูนย์ ปภ.เขต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ว 331 ลงวันที่ 7 พ.ย.62)

เรียน ผอ. ศูนย์ ปภ.เขต ทุกเขต ที่ มท 0624 (บกภก) 0624/ว 331 ลงวันที่ 7 พ.ย.62 เรื่อง การติดตามการจัดการทรัพยากรของ ศูนย์ ปภ.เขต ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 283837 ครั้ง