กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564

ตามหนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท 0624 (บกปภ) / ว 2 ลว 22 มกราคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 251056 ครั้ง