กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการปฏิบัติงาน 1784 (สายด่วนนิรภัย) ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ เอกสารคู่มือ เอกสารประชุม ภัยแล้ง 18 มีนาคม 2562 พายุ ปาบึก 2562 การถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) สรุปสาธารณภัยรายสัปดาห์ แผนเผชิญเหตุ (ทุกประเภทภัย) ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อกฏหมาย สรุปรายงาน สถานการณ์ทั่วไป ติดตามสถานีอวกาศเทียนกง-1 ระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure :SOP) ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง) ข้อมูลประกาศภัย สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ข้อมูลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สรุปรายงานสาธารณภัย (PMOC) อาสาสมัคร (อปพร. OTOS, ERT) สถิติข้อมูล อุทกภัย สถิติข้อมูล ภัยแล้ง สถิติข้อมูล สึนามิ สถิติข้อมูล สารเคมี/วัตถุอันตราย สถิติข้อมูล ภัยหนาว สถิติข้อมูล แผ่นดินไหว สถิติข้อมูล วาตภัย สถิติข้อมูล อัคคีภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี สถิติข้อมูล อื่น ๆ สถิติข้อมูลสาธารณภัย หนังสือสถิติสาธารณภัย PowerPoint ข้อมูลวิชาการ เอกสารการประชุม กอปภ.ก. (ไฟป่าหมอกควัน) 6 ธ.ค. ุ60 แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

ดาวน์โหลดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มีนาคม 2564

ข้อมูลผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครอบเดือน มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด ผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครายหมู่บ้าน ซี่งเป็นการสำรวจความเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 76 จังหวัด ถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบข้อมูล โดยการสำรวจเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงของน้ำต้นทุน แหล่งน้ำในพื้นที่ และ จังหวัดให้การรับรองข้อมูลก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย สำรวจรอบ เดือน มีนาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 219367 ครั้ง