กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

การรายงานการใช้ทรัพยากร (ศูนย์ ปภ. เขต)

การรายงานการใช้ทรัพยากร ตามแบบ กอปภ.ก. Resources 1 (สำหรับศูนย์ ปภ. เขต)

ในระหว่างที่มีสถานการณ์ให้รายงานทุกวันจนกว่าจะปิดสถานการณ์ (เวลา 17.00 น.) (ข้อมูลจะถูกใช้งานโดย ศอ. มส. ชภ.) การบันทึกข้อมูล 1 พื้นที่ปฏิบัติงานต่อการส่งข้อมูล 1 ครั้ง (ถ้า ศูนย์ ปภ. เขต มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 ที่ ต้องทำการส่งข้อมูล 3 ครั้ง)

1. การรายงานการใช้ทรัพยากร ตาม แบบ กอปภ.ก. Resources1

    (ใช้รายงานครั้งแรก / วันแรกของการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่)

คำอธิบาย ให้รายงานเมื่อมีการนำทรัพยากรออกปฏิบัติงาน ในหรือนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ  (เวลา 17.00 น.) 
(ข้อมูลจะถูกใช้งานโดย ศอ. มส. ชภ.) 

การบันทึกข้อมูล 1 พื้นที่ปฏิบัติงานต่อการส่งข้อมูล 1 ครั้ง

(ถ้า ศูนย์ ปภ. เขต มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 5 ที่ ต้องทำการส่งข้อมูล 5 ครั้ง (โดยกำหนดเป็น พื้นที่ปฏิบัติงานจุดที่ 1 2 3 4 5 .... ตามฟอร์ม)

2. กรณีที่ไม่มีการโยกย้ายทรัพยากร หรือ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

       (ใช้รายงานในวันที่ 2 หรือวันถัดไป)

►3ตรวจสอบการรายงานข้อมูล (ผู้ใช้ข้อมูล ศอ. มส. ชภ. ศูนย์ ปภ. เขต
         จังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

►4.  Data Studio แสดงการรายงานข้อมูลทรัพยากร


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265807 ครั้ง