กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยหนาว)

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. 2564 -2565

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว24 ลว 1 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265821 ครั้ง