กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยหนาว)

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาจากอัคคัภัยในช่วงฤดูหนาว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก)/ว350 ลว 11 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265799 ครั้ง