กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ ว 25 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348205 ครั้ง