กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตามสถานการณ์น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่ม

การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำตาปี 3 ธ.ค. 60

กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๙ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงสู่ลุ่มน้ำตาปี ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง และ บ.เคียนซา อ.เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าระดับน้ำในลุ่มน้ำตาปีมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันนี้ (๓ ธ.ค. ๖๐) บริเวณสถานีวัดน้ำ บ.เคียนซา อ.เคียนซา เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ระดับ ๔.๐๐ ม.รทก. และมีระดับน้ำสูงสุดในวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ที่ระดับ ๕.๘๐ – ๕.๓๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง ๑.๓๐ ม. ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ บริเวณสถานีวัดน้ำ บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ที่ระดับ ๑๑.๕๐ - ๑๑.๖๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง ๐.๘๔ ม.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17569 ครั้ง