กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5

ปี 2561

กลุ่ม

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1120 ครั้ง