กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

สรุปสถานการณ์

กลุ่ม

อุทกภัย ระหว่างวันที่ื 25 พ.ย.-1 ธ.ค.62

อุทกภัย ระหว่างวันที่ื 25 พ.ย.-1 ธ.ค.62
อุทกภัย ระหว่างวันที่่ 25 พ.ย.-1 ธ.ค.62 มีอุทกภัยเกิดขึ้นรวม 1 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส
อุทกภัยจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ประสบภัย 13  อำเภอ  (อำเภอสุไหงโก-ลก  สุคิริน สุไหงปาดี  ระแงะ ยี่งอ จะแนะ เมืองนราธิวาส รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง ตากใบ บาเจาะ และอำเภอเจาะไอร้อง) รวมทั้งสิ้น 63ตำบล 322หมู่บ้าน 56ชุมชน (ทม.นราธิวาส  ทม.สุไหงโก-ลก  และทม.ตำบลปะลุรู) ผู้ประสบภัย 47,745คน  17,294ครัวเรือน อพยพประชาชนไปโรงเรียนเทศบาล 4  รวมทั้งสิ้น  150  คน  36  ครัวเรือน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11280 ครั้ง