กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง

ปี 2563

กลุ่ม

สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

สถานการณ์ ประกาศ เขตให้ความช่วยเหลือ ภัยแล้ง 2563 ณ วันที่ 9 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9139 ครั้ง