กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

กลุ่ม

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปี 2564

ตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุดที่ มท (กปภก) 0624 / ว 252 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 234028 ครั้ง