กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ

กลุ่ม

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือ "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เป็นการรวบรวมผลการจัดการฝึกและการเข้าร่วมการฝึกด้านการจัดการสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183571 ครั้ง