กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

กลุ่ม

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปี 2564 เพิ่ม 10 จังหวัด

กปภก ว 261 ลว 25 ก.พ. 64 สำรวจภัยแล้ง 64 เพิ่ม 10 จ.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 234027 ครั้ง