กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (วาตภัย)

กลุ่ม

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2564

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 004 ลว 23 ก.พ.64 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 005 ลว 23 ก.พ.64
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 234023 ครั้ง