กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ

กลุ่ม

ข้อมูลนำเสนอการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการบูรณาการการปฎิบัติในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น. ห้องประชุม 1 ปภ.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183537 ครั้ง