กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ

กลุ่ม

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 1356 ลว 8 มี.ค. 64
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 234025 ครั้ง