กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

เอกสารสรุปการประชุมต่างๆ

กลุ่ม

สรุปประเด็นการประชุม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ในการติดตามสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และการบูรณาการการปฏิบัติในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 1 ปภ.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183568 ครั้ง