กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์

ปี 2564

กลุ่ม

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ วันที่ 8-14 มีนาคม 2564