กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กลุ่ม

ดาวน์โหลดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มีนาคม 2564

ข้อมูลผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครอบเดือน มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด ผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครายหมู่บ้าน ซี่งเป็นการสำรวจความเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 76 จังหวัด ถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบข้อมูล โดยการสำรวจเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงของน้ำต้นทุน แหล่งน้ำในพื้นที่ และ จังหวัดให้การรับรองข้อมูลก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย สำรวจรอบ เดือน มีนาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183548 ครั้ง