กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กลุ่ม

แบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรณีพื้นที่เสี่ยงมาก

ตามหนังสือ มท 0624 (กปภก) / ว 271 ลง วันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เสี่ยงมาก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183552 ครั้ง