กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

กลุ่ม

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่

หนังสือ มท (บกปภ) 0624/ ว 17,18 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 257555 ครั้ง