กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยหนาว)

กลุ่ม

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาจากอัคคัภัยในช่วงฤดูหนาว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก)/ว350 ลว 11 พฤศจิกายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 290670 ครั้ง