กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

กลุ่ม

การสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยจากกรณีอุทกภัย

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 9451 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 290669 ครั้ง