กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

กลุ่ม

การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงปีใหม่ 2565

หนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ)0624/ว27 และ 28 ลว 17 ธันวาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 290653 ครั้ง