กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลวิชาการ

กลุ่ม

การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565

ข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252778 ครั้ง