กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูล ภัยแล้ง

กลุ่ม

แบบฟอร์มการติดตามสถานะความเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้าน/ชุมชน

รายชื่อพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252779 ครั้ง