กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

ข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กลุ่ม

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (สำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ณ 25 ก.พ. 2565

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252791 ครั้ง