กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
นายวรัตม์ มาประณีต
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลด

สถิติข้อมูล ภัยแล้ง

กลุ่ม

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (สำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 ณ 21 เม.ย. 2565

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (สำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 ณ 21 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 252784 ครั้ง