กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พ.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย SOP การจัดการข้อมูลช่วยเหลือและฟื้นฟู ณ ห้องประชุม ศอ. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสำนัก/กอง ซึ่งจะนำมาวางเป็นกรอบการทำงานต่อไป
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สาระน่ารู้
EOC ผู้กำกับควบคุมพื้นที่ บกปภ.ช. (ส่วนหน้า)
คลังข้อมูลสาธารณภัย
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิง
การใช้งานแผนที่
การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณภัย CIMS
ฐานข้อมูลสาธารณภัย
หนังสือสั่งการ
เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับศูนย์ ปภ. เขต
ดาวน์โหลด
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx