กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

อำนาจหน้าที่


- จัดทำข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับกน่วยงานด้านสาธารณภัยภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย มาตราการ แนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบ แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนในทุกระดับ 

- พัฒนากระบวนการ รูปแบบ และแนวทางในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

- จัดทำและพัฒนางานข้อมูลเชิงวิชาการ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งประสานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม กระทรวง รัฐบาล ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบการดำเนินงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่่ได้รับมอบหมาย(ตามกรอบโครงสร้างภารกิจอำนาจหน้าที่ แนบท้ายคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 392/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)