กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนข้อมูลสาธารณภัย
ประกาศภัยพิบัติ สถิติการเข้าใช้งานระบบรายงานข้อมูล

ประกาศภัยพิบัติ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25/5/2563
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx