กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

22/3/2566
หนังสือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุก มท (กปภก) 0624/ว27-28
15/8/2565
ให้จังหวัดสำรวจข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ ตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด และบันทึกข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367135 ครั้ง