กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

หนังสือเวียน

1 2 3 4
1/6/2565
หนังสือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว4613 ลว 1 มิถุนายน 2565
15/11/2559
หนังสือที่ มท 0622/ว 11782 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
24/3/2559
ข้อมูลผักตบชวาในแต่ละพื้นที่ 76 จังหวัด
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367127 ครั้ง