กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

หนังสือเวียน

1 2 3 4
15/11/2559
หนังสือที่ มท 0622/ว 11782 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
24/3/2559
ข้อมูลผักตบชวาในแต่ละพื้นที่ 76 จังหวัด
19/10/2558
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 265801 ครั้ง