กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

1 2 3 4 5 ..
21/1/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 001
15/1/2564
ตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุดที่ มท (กปภก) 0624 / ว 252 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564
28/2/2563
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0624/ว1225 ลงวันที่ 26 ก.พ.2563
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348200 ครั้ง