กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( ภัยแล้ง)

.. 3 4 5 6 7 ..
31/10/2562
มท 0622/ว 2074 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 กระทรวงมหาดไทยขอให่้จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
31/10/2562
ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว05354 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
31/10/2562
มท 0311.1/ว 4507 ลงวันที่ 1 มึ,ค. 2559 ให้จังหวัดประเมินสถานการณ์น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348207 ครั้ง