กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ

1 2 3 4 5
8/3/2564
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 1356 ลว 8 มี.ค. 64
10/3/2563
โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุดที่ มท (กปภก) 0624/ ว 41
10/3/2563
โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว40 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
3/3/2563
ตามหนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 20 -21 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 312417 ครั้ง