กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ

1 2 3 4 5 ..
23/5/2566
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว89 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย 1. สรุปข้อมูลการเตรียมความพร้อมของจังหวัด 2. แบบฟอร์มการรายงานการจัดกิจกรรมฯ
9/5/2566
1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 75 ลว 9 พฤษภาคม 2566 2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/76 ลว 9 พฤษภาคม 2566
17/3/2566
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 36 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
7/2/2566
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว26 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 378348 ครั้ง