กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ ( โรคติดต่อ )

1 2
20/3/2563
ตามหนังสือ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 51 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
29/1/2563
โทรสารกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนทีสุด ที่ มท 0624 (บกปภ)/ ว 16 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 โทรสารกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนทีสุด ที่ มท 0624 (บกปภ)/ 17 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563
6/1/2563
ตามเอกสาร ด่วนมาก ที่ มท 0624/ว 70 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
6/1/2563
กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการฯ ขอให้ ปภ.จ.และศูนย์ ปภ.เขต พิจารณาสนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 367143 ครั้ง