กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุบัติภัยช่วงเทศกาล )

1 2 3 4 5 ..
27/10/2565
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 016 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565
17/12/2564
หนังสือ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ)0624/ว27 และ 28 ลว 17 ธันวาคม 2564
1/11/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 22 ลว 29 ตุลาคม 2564
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 312438 ครั้ง