กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (วาตภัย)

25/2/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 004 ลว 23 ก.พ.64 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 005 ลว 23 ก.พ.64
7/3/2562
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ด่วนที่สุด ที มท 0624 (บกปภ.ช.) / ว 13 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง ผวจ. ทุกจังหวัด
12/5/2559
ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว54 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 แนวทางในการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 312428 ครั้ง