กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (วาตภัย)

1 2
17/2/2566
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 27 และ 28
25/2/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 004 ลว 23 ก.พ.64 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 005 ลว 23 ก.พ.64
7/3/2562
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ด่วนที่สุด ที มท 0624 (บกปภ.ช.) / ว 13 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง ผวจ. ทุกจังหวัด
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348204 ครั้ง