กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ไฟป่า หมอกควัน PM 2.5)

1 2 3 4 5 ..
24/5/2565
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว90 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
11/11/2564
ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ ว 25 ลว 10 พ.ย. 2564
17/12/2563
ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624 /ว 40
14/12/2563
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624 / ว 7293 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295579 ครั้ง