กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ไฟป่า หมอกควัน PM 2.5)

1 2 3 4 5 ..
3/3/2566
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 1622 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566
4/11/2565
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว019 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
24/5/2565
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว90 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
11/11/2564
ตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ ว 25 ลว 10 พ.ย. 2564
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 330777 ครั้ง