กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยรายประเภท สรุปสาธารณภัยประจำวัน สรุปสาธารณภัยประจำสัปดาห์ สรุปสาธารณภัยประจำเดือน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (ภัยหนาว)

1 2 3
11/11/2564
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก)/ว350 ลว 11 พฤศจิกายน 2564
4/11/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว24 ลว 1 พฤศจิกายน 2564
16/12/2562
ที่ มท 0624/ว7551 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาว
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 295577 ครั้ง