กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

1 2 3 4 5 ..
19/5/2566
หนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท (บกปภ)0624/ว 30 และ 31 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
21/10/2565
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว254 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
19/10/2565
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย และผ่านระบบ VDO Conference
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 348210 ครั้ง