กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

1 2 3 4 5 ..
24/5/2565
หนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 0624/ว 93 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
9/5/2565
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 006 และ 007 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
9/12/2564
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 9451 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
21/10/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด้วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 20
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 320412 ครั้ง