กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ (SAT) การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (อุทกภัย)

.. 2 3 4 5 6 ..
6/5/2564
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ)/006 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
4/12/2563
จัดส่งให้ กอปภ.ก. ทุกวัน เวลา 14.00 น. ช่องทางจัดส่ง 1. E-mail : ddpm.swp@gmail.com 2. Fax : 02-2417466
4/12/2563
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มท (บกปภ) 0624/ว38 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
11/11/2563
(มท.0624/ว 9420 ลว.5 พ.ย. 2563) ดาวโหลดข้อมูล shorturl.at/kDFTV
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 320401 ครั้ง